DOFINANSOWANIE 80% NA URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE
dla Twojej
placówki medycznej

Biznes w Medycynie

to dystrybutor sprzętu medycznego i diagnostycznego takiego, jak
urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze

Dostarczamy urządzenia od renomowanych producentów w ramach poprawy BHP w miejscu pracy z dofinansowaniem 80%

Biznes w Medycynie to firma z branży medycznej, która posiada wiedzę i doświadczenie w dostarczeniu sprzętu medycznego i diagnostycznego w placówkach medycznych. Nasze usługi skierowane są do szpitali, klinik, przychodni, gabinetów oraz laboratoriów i innych placówek medycznych na terenie Polski. Dostarczamy produkty, które przede wszystkim refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub dofinansowywane. Dokonujemy niezbędnych analiz, pomagamy w uzyskaniu dofinansowań na produkty, które dostarczamy. Współpracujemy z Centrum Doradczym Prawa Medycznego, gdzie współpraca obejmuje kompleksową obsługę.

Doświadczenia naszych klientów są jednoznaczne – Biznes w Medycynie to sprawdzony partner dla placówek medycznych.

Mało czasu na wdrożenie

Mało czasu na złożenie wniosku…

Nabór wniosków na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy rozpocznie się 17 kwietnia i trwa do 18 maja 2023 roku.

Do Konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • nie zalega z opłacaniem podatków,
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,
 • nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
 • nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Biznes w Medycynie

Maksymalna dopuszczalna kwota na urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne:

Działania inwestycyjne maksymalnie- 50.000 zł

Działanie doradcze maksymalnie- 1000 zł

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
 • kontakt z ZUS-em,
 • opracowanie wniosku i skompletowanie załączników,
 • opracowanie karty oceny ryzyka,
 • podpisanie wszystkich potrzebnych dokumentów podpisem kwalifikowanym z wizualizacją,
 • rozliczenie wniosku po zakończeniu procedury konkursowej w następnym roku (dodatkowo płatne).

Oferty handlowe na każde działanie zaplanowane w projekcie muszą mieć charakter zindywidualizowany, być adresowane do wnioskodawcy.

 1. nazwę i adres oferenta,
 2.  nazwę, typ i model przedmiotu inwestycji, urządzenia,
 3.  liczbę przedmiotów inwestycji, urządzeń lub usług, ich jednostki miary oraz jednostkowe ceny brutto w PLN,
 4. oświadczenie, że przedmiot inwestycji lub urządzenie jest „fabrycznie nowe” lub inne stwierdzenie jednoznacznie to potwierdzające,
 5. rok produkcji lub wytworzenia, który nie może być wcześniejszy niż poprzedzający rok złożenia wniosku albo oświadczenie, że przedmiot inwestycji, urządzenie będzie wytworzone po złożeniu zamówienia,
 6. parametry techniczne,
 7. warunki dostawy,
 8. warunki gwarancji,
 9. warunki serwisu – o ile z charakteru przedmiotu inwestycji wynika, że powinien być zapewniony (w przeciwnym wypadku na ofercie musi znaleźć się adnotacja „nie dotyczy”),
 10. wizualizację (jeżeli jest taka możliwość).
 11. Nie podlegają dofinansowaniu: działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, demontażem, uruchomieniem dopuszczeniem do użytkowania, serwisowaniem – urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, oraz szkoleniami, dojazdami, zakwaterowaniem;

Novaerus Protect 800

Przeznaczony do ciągłej dezynfekcji powietrza i eliminacji zapachów w średnich pomieszczeniach, Novaerus Protect 800 wykorzystuje opatentowaną technologię NanoStrike™z wentylatorem o dwóch stopniach prędkości. Może być zamontowany na ścianie lub umieszczony na stojaku. Nasza technologia jest nieselektywna, skutecznie zabija nanoorganizmy w nanoczasie, a przy tym ma najniższy możliwy koszt posiadania bez opłat eksploatacyjnych i jest całkowicie bezobsługowa.

 • Oddziały Intensywnej Terapii
 • Oddziały Szpitalne
 • Gabinety zabiegowe
 • Dyżurki pielęgniarski
 • Gabinety stomatologiczne
 • Domy opieki
 • Kliniki Medycyny Estetycznej
FAQ

Sprawdź najczęstsze
pytania i odpowiedzi Q&A
na temat dofinansowania z ZUS na urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze w ramach poprawy BHP w miejscu pracy

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana nie później niż do 31 grudnia br. Na liście rankingowej wskazani będą wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania oraz niezakwalifikowane do dofinansowania. Wnioskodawcy niezakwalifikowani do dofinansowania mają szanse je otrzymać ze środków finansowych, o których mowa w §

Zgodnie z Regulaminem konkursu, płatnikiem jest płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (§ 1 pkt 18 Regulaminu konkursu). Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy płatnicy składek, którzy spełniają kryteria ustawowe (art. 37d ustawy wypadkowej). Istotne jest to, czy oddział jest wyodrębnioną jednostką i za swoich pracowników sam odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca, nie stanowi kryterium uzyskania dofinansowania. Ważne jest, czy za pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj! Musisz zachować trwałość projektu przez okres 3 lat, po zatwierdzeniu odbioru projektu. Jednym z warunków zachowania trwałości projektu jest utrzymanie stanowisk pracy objętych dofinansowaniem, w tym zatrudnienia pracowników na poziomie podobnym do stanu na dzień odbioru projektu.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania mieszczące się w obszarach technicznych, które wskazaliśmy w Regulaminie konkursu https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301 (§ 3 ust. 3).

W ramach ww. obszarów technicznych określiliśmy działania inwestycyjne i doradcze, wskazane w Katalogu działań, który stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu.

Ekspert podczas oceny merytorycznej wniosku ocenia m. in., w jaki sposób osiągnięcie celów projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy u wnioskodawcy. Szczegółowy zakres oceny merytorycznej wniosku określa § 8 ust. 3 Regulaminu konkursu.

Wsparcia finansowego udzielamy na zasadzie dofinansowania, zatem nie pokrywa ono całkowitych kosztów inwestycji. Maksymalnie można otrzymać 80% dofinansowania szacowanej wartości projektu, jednak nie więcej niż 300 tys. zł. Dofinansowanie wypłacamy po podpisaniu umowy pomiędzy ZUS a wnioskodawcą.

Jako wnioskodawca musisz posiadać środki własne na realizację projektu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy otrzymasz I transzę dofinansowania. Następnie przy wykorzystaniu środków własnych oraz przelanej przez ZUS I transzy powinieneś zrealizować działania wskazane we wniosku. II transzę dofinansowania wypłacimy już po zrealizowaniu inwestycji i przeprowadzeniu przez eksperta oceny końcowej. Dlatego tak istotne jest, abyś jako wnioskodawca posiadał środki własne na realizację inwestycji.

W Regulaminie konkursu szczegółowo określiliśmy maksymalne kwoty dofinansowania (§ 5 Regulaminu konkursu), które wynoszą 80% wartości projektu, nie więcej niż 300 tys. PLN. Strona 29 z 40 Wnioskodawca musi posiadać wkład własny na pokrycie różnicy pomiędzy wartością projektu a kwotą dofinansowania. Ponadto musi dysponować środkami własnymi na realizację projektu w wysokości II transzy dofinansowania do czasu jej wypłaty.

Przykład:

Wartość inwestycji wynosi 100 000,00 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania to 100 000,00 zł x 80% = 80 000,00 zł.

Kwota wypłaty I transzy wynosi 80 000,00 zł x 60% = 48 000,00 zł. 100 000,00 zł – 48 000,00 zł = 52 000,00 zł.

Wnioskodawca musi posiadać środki własne na realizację projektu w wysokości 52 000,00 zł oraz środki na koszty związane z realizacją projektu, które nie podlegają dofinansowaniu.

II transzę w wysokości 32 000,00 zł wnioskodawca otrzyma w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu odbioru projektu przez ZUS